Ibisubizo: Ni gute umuntu abona ubwenegihugu bw’ u Rwanda?

Ubwenegihugu ni ingenzi ku muntu utuye cyangwa ukorera mu gihugu runaka kugira ngo abone
uburenganzira busesuye ku bikorwa bitandukanye bikorerwa muri gihugu.

Kuri iyi nshuri tugiye kurebera hamwe inzira umuntu anyuramo kugira ngo abone ubwenegihugu mu
Rwanda.

Nkuko tubikesha itegeko ngenga n° 29/2004 ryo kuwa 03/12/2004 rigena ubwenegihugu mu Rwanda
umuntu ashobora kubona ubwenegihugu mu buryo butandukanye harimo kubona ubwenegihugu bwa
kavukire aho umuntu abona ubwenegihugu kuko yavutse ku babyeyi b’abanyarwanda mu Rwanda ubwo
ahita abubona bitagombye ko abusaba nk’uko bigaragara mu ngingo ya kane (y’iri tegeko).

Umuntu ashobora kugira ubwenegihugu kuko yavukiye ku butaka bw’u Rwanda byibura afite umubyeyi
umwe w’umunyarwanda.

Umwana wese uvutse agasangwa ku butaka bw’u Rwabdaakaba nta mubyeyi afite ahita agira
ubwenegihugu bw’u Rwanda.

Umwana wavutse ku banyamahanga ariko yaravukiye ku butaka bw’u Rwanda kandi bakaba banahaba
yemerewe kugira ubwenegihugu bw’u Rwanda.

Nk’uko itegeko rigenga ubwenegihugu mu Rwanda ribivuga, umuntu ashobora kubona ubwenegihigu
bw’ u Rwanda biciye mu kubusaba:

Umuntu wese ashobora kubona ubwenegihugu abusabye bitewe n’uko yashyingiranywe n’umunyarwanda
kubutaka bw’u Rwanda byibura akamara imyaka ibiri abana n’uwo bashakanye ashobora gusaba
guhabwa ubwenegihugu.

Hari n’ubwenegihugu buturutse kuba waragizwe umwana n’umubyeyi w’umunyarwanda utarakubyaye
uhita ugira ubwenegihugu bw’u Rwanda.

Ushobora kubona ubwenegihugu bw’u Rwanda ubusabye mu gihe uri umunyamahanga ariko ukaba
wifuza kuba umunyarwanda, ubisaba mu gihe byibura umaze imyaka itanu uba mu Rwanda. Izi nizo
nzira zemewe n’amategeko zishoboka wabonamo ubwenegihugu bw’ u Rwanda.

Inkuru yanditswe na NTAMAKEMWA Thierry/ Isi.rw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *